Privacy Statement

Vragen en meer - Dit Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sensitive Media op haar de website www.damevoorplezier.nl (‘Website’) en in het kader van de daarop aangeboden dienstverlening verwerkt. Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende uitvoeringswet. Wij adviseren je om het Privacy Statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Sensitive Media

Kanaalstraat 24

5347KM Oss

Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 82070261

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via: info@damevoorplezier.nl

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Via de Website verwerken wij (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld als je onze Website bezoekt, een Account aanmaakt, een Advertentie aanmaakt of gebruik maakt van de berichtenfunctie op de Website. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: a. Account
- e-mailadres
- IP-adres
b. Advertentie
In aanvulling op de gegevens uit het Account kunnen voor het plaatsen van een Advertentie de volgende persoonsgegevens worden ingevuld/verwerkt:
- bedrijfsnaam of, ingeval van zelfstandigen, werknaam
- bezoek- en/of factuuradres
- telefoonnummer
- beeld- en filmmateriaal
- geboortedatum
- nationaliteit
- seksuele geaardheid en/of voorkeur
- geslacht
- uiterlijke kenmerken
c. Berichten
Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om via de berichtenfunctie op de Website contact op te nemen met een Adverteerder, dan is de inhoud van het bericht zichtbaar voor de Adverteerder met wie je communiceert. d. Zoekgedrag en gebruiksgegevens
Op de Website verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. We kunnen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van cookies, IP-adressen, device en browser informatie en locatie informatie.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 3.1 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst a. Account Voor de toegang tot je Account verwerken we je e-mailadres. Het Account is nodig om je toegang te kunnen geven tot bepaalde Diensten en functies, waaronder de functie om via de Website berichten uit te wisselen of Advertenties te plaatsen. b. Advertentie De inhoud van de door jou gepubliceerde Advertentie, inclusief alle door jou ingevulde persoonsgegevens (waaronder ook beeld- en filmmateriaal) wordt gepubliceerd op de Website. De Advertentie (inclusief de persoonsgegevens) is voor andere Gebruikers van de Website en de zoekmachines zichtbaar. c. Berichten De inhoud van je bericht is zichtbaar voor de Gebruiker met wie je via de Website contact opneemt. d. Algemeen contact Je e-mailadres kunnen wij gebruiken om contact met je op te nemen bijvoorbeeld in verband met (problemen bij) het gebruik van de Website of Diensten, voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

3.2 Verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang
a. Onderzoek naar gebruik Website
Je IP-adres en informatie uit cookies kunnen worden gebruikt om (op geaggregeerd en anoniem niveau) online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en om zodoende een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers of gebruikers te identificeren, alle gegevens worden direct geanonimiseerd.
b. (Toegangs)controle en bestrijding van fraude, misbruik en minimumleeftijd
Je mailadres en wachtwoord worden gebruikt als toegangscontrole tot je Account en om daarmee criminaliteit, fraude en corruptie te voorkomen. Ook wordt het IP-adres gebruikt ter voorkoming van fraude of misbruik van de Website. Aan de hand van het IP-adres wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er dubbele accounts zijn of dat er gefraudeerd wordt met Advertenties.
Aan de hand van het Identiteitsbewijs controleren wij of een Gebruiker voldoet aan de minimumleeftijdsgrens. Hiervoor vragen we aan de hand van een door de overheid vervaardigde applicatie, de ‘KopieID-app’ om een tijdelijke inzage in een officieel identiteitsbewijs. Wij verzoeken je daarbij om niet-noodzakelijke persoonsgegevens (zoals bijv. het Burgerservicenummer, nationaliteit, lengte) onzichtbaar te maken. Na deze (tijdelijke) inzage bewaren wij uitsluitend je geboortedatum, zodat wij in staat zijn om aan te tonen dat je meerderjarig bent.

4. BEWAARTERMIJNEN

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.
a. Accountgegevens
De persoonsgegevens worden in je Account bewaard, zolang je bij ons een Account/overeenkomst hebt. Je hebt altijd het recht om je Account te verwijderen. Dat kan door een mail te sturen naar info@damevoorplezier.nl. We zullen je Account, inclusief je persoonsgegevens, verwijderen indien we je de toegang tot de Dienst en Website blokkeren dan wel indien anderszins onze overeenkomst eindigt.
b. Advertenties
De door jou op de Website gepubliceerde Advertenties, inclusief je persoonsgegevens, blijven gepubliceerd totdat de Advertentie wordt verwijderd en/of de overeenkomst eindigt.
c. Berichten
De berichten die via de Website worden verstuurd, worden doorgestuurd naar je email adres.
d. Bestelde Diensten en facturen
De informatie over de Diensten die je hebt besteld en betaald, worden automatisch opgeslagen in je Account. De facturen kun je per mail opvragen. Wij bewaren de gegevens indien en zolang dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting uit bijvoorbeeld de belastingwetgeving (7 jaar).
f. IP-adres, zoekgedrag en gebruiksgegevens
De informatie over het gebruik van de Website, tijdstip van bezoek, device en browser informatie en locatie informatie wordt direct automatisch geanonimiseerd. Je IP adres wordt door ons bewaard zolang je een Account hebt. Deze wordt na de beëindiging van je Account automatisch verwijderd.
Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te verwerken, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

5. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden. Verwerkers Voor het beheer van de op de Website geplaatste Advertenties, voor de afwikkeling van de betaling of voor andere diensten die verband houden met onze Website of Diensten, kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld de door ons ingeschakelde beheerders of softwareontwikkelaars of betaaldienstverleners. Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers (voor zover van toepassing) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacy Statement na te leven. Voor vragen over deze verwerkers (voor zover van toepassing) kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via info@damevoorplezier.nl.

6. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL)/ Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling, Encrypted passwords – servers protected by advanced firewall.

7. JOUW RECHTEN

Je kan op elk moment via onze mailadresinfo@damevoorplezier.nl een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren of te beperken. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot de verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaardformaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen. Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze privacy medewerker via info@damevoorplezier.nl. Wij zullen je verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. Indien dat geval, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren. Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via info@damevoorplezier.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kunnen worden gericht aan onze klantenservice info@damevoorplezier.nl.

8. WIJZIGINGEN

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy Statement te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je altijd een email sturen om je account te verwijderen en daarmee de overeenkomst te beëindigen.

Oss, Mei 2021

Adverteren op damevoorplezier.nl

Top advertenties

Leuke gezellige...

Hoi hoi ik ben suus. Een leuke en gezellige hollandse dame. Ik ontvang in hellevoetsluis. Vind je het leuk om een keertje af tespreken, laat dan snel wat van je... ...

Suus uit Hellevoetsluis voor prive

Massage Enschede

Hallo, Wil jij ook graag eens relaxed gemasseerd worden met voldoende aandacht voor je intieme zone met hoogtepunt tot gevolg? Dan ben je aan het juiste adres! Met mijn... ...

Nadia uit Nieuwegein voor prive

Sexy Spontane...

Hoi, ik ben een mooie sensuele geile ervaren vrouw met een sportief goddelijk lijf. Prachtige billen en natural cup C borsten. Ik doe mijn werk al 13 jaar met veel passie &... ...

Tanja Top Elite Escort Lady uit Den Haag voor prive

Spontane oprechte...

Geile mannen/ vrouwen, ik bied mijn heerlijke strakke jonge lichaam aan voor jouw en mijn genot. Ik ben 28 jaar, 1.77 cm. bruin halflang haar met slag en bruine ogen (wel... ...

LorenaLolita uit Zwolle voor prive